Zapoved_222_utvyrjdavane priem     Заповед утвърждаване на прием 2024/2025 

 

Zapoved_175_KOMISIQ PRIEM 1 KL  Заповед комисия прием 2024/2025

  УУП 2023_2024 УУП 2023/2024

КУРСОВЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ ПРЕЗ 2023 / 2024 г.

 1.  „Иновативни техники  в приобщаващото образование – работа с етнически малцинства и деца със СОП“ – 1 кредит
 2. „Приобщаващо образование в нестандартна класна стая – арт педагогика в помощ на учителя“ – 1 кредит
 3. „Приказната игра като форма за работа в мултикултурна среда“ – 2 кредита
 4. „STEM базирано обучение  – казуси и симулирани ситуации“ – 1 кредит
 5. „Агресия и емпатия в класната стая – емоционално учене чрез творене“ – 1 кредит
 6. „Дизайн на урока с интегриране на технологии“ – 1  кредит
 7. „Безопасност на движението по пътищата по новите програми от 1 до 12 клас“
 8. „Методика, среда и софтуер за обучение по дисциплината „Компютърно моделиране и ИТ в 5, 6 и 7 класове“ – 2 кредита
 9. „Дигитални компетенции“ – 3 кредита
 10.  „STEM обучение – формула на успеха“ – 2 кредита
 11. „Проектиране на STEM урок“ – 1 кредит
 12. „Интерактивни методи в обучението“ – 2 кредита
 13. „Учене чрез правене – методика за учене и формиране на меки умения у обучаемите“ – 2 кредита
 14. „Персоналност и Тимбилдинг . Групово динамичен тренинг за работа в екип“ – 2 кредита