От месец септември 2021 год. нашето училище работи по този проект, който има за цел да не се допусне прекъсване на образователния процес в условията на кризи и осигуряване на равен достъп на учениците за обучение от разстояние в електронна среда.

Дейностите, в които училището участва са:

Дейност 1. Закупуване на технически средства.

Дейност 2. Обучение на ученици.

Дейност 3. Обучение на педагогически специалисти.

Бяха сформирани две групи с ученици от начален етап. Обучението на  1 и 2 клас премина успешно .