Бенeфициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката. Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от  28.02.2019 г.

Със заповед на Министъра на образованието и науката ОУ "Отец Паисий", с. Ярджиловци е включено в дейностите по проекта.

Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни на дете.

През учебната 2020/2021 година в училището са сформирани 4 групи за допълнително обучение:

1. Група по математика за учениците от I до IV клас.

2. Група по БЕЛ за ученици от II и III клас.

3. Група по български език и литература за учениците от V до VII клас.

4. Група по математика за учениците от V до VII клас.

През учебната 2019/2020 година в училището са сформирани 3 групи за допълнително обучение:

1. Група по математика за учениците от I до IV клас.

2. Група по български език и литература за учениците от V до VII клас.

3. Група по математика за учениците от V до VII клас.

През учебната 2018/2019 година в училището са сформирани 3 групи за допълнително обучение:

1. Група по български език и литература за учениците от I до III клас.

2. Група по математика за учениците от V до VI клас.

3. Група по математика за учениците от V  до VII клас.