Учениците от ОУ „Отец Паисий“ мислят независимо и креативно, имайки свобода и избор да изберат една технология пред друга. Училището ни разполага с компютърна зала и предоставя информация за повишаване на дигиталните знания и компетентност на учениците, както за начинаещи, така и за напреднали. Ние се стремим да погледнем отвъд това, което знаем и да направим нещо по нов начин.

Нашата страст е да подготвим учениците да бъдат част от глобалното общество, да приемат днешните реалности и да създават промяна. И както е казал Сократ

„Тайната на промяната е да съсредоточаваме цялата си енергия не върху борбата със старото, а върху изграждането на новото.“

Ние стимулираме учениците си да бъдат креативни, да бъдат смели да използват и прилагат идеите си, защото каква би била стойността на една идея, ако не я използваме!

Нашите ученици са отворени за промяня и вярваме, че можем да растем чрез иновациите!

Графичен знак на иновативните училища

ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН – Иновацията е фокусирана върху въвеждане на нов учебен предмет “Интерактивен графичен дизайн” в раздел „В“ от училищния учебен план за 2022/2023г. , изучаващ се  в сборни групи от  ученици в прогимназиален  и в начален етап по разработена учебна програма,  нов метод на преподаване и  съдържание на обучението. Срокът на иновацията в първоначалните прогнози е заложена за  3 години

Проектът е основан на анкетно проучване   интересите   на подрастващите към виртуалните игри и дигиталните комуникации.  Екипът за прилагане на иновацията цели да  използва техния интерес към   дигиталните продукти за обучение, насочено към  графичния дизайн.

МОТИВИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАЦИЯТА

1.Включването на нова иновативна дисциплина  “Инерактивен графичен дизайн”, ще подпомогне учениците от прогимназиален етап за адекватен избор на бъдеща професия, съобразена със съвременните  изисквания на пазара на труда.

2. Обучението ще спомогне за развитието на качества като креативност, логично и аналитично мислене и усет за възприемане на красивото и естетичното, полезни в усвояване на знания по всички учебни предмети.

3.Заниманията по графичен дизайн ще  мотивират учениците  да продължат обучението си в нашето училище.

4. Внедряването на иновативната обучителна система ще повиши качеството на обучението и резултатите на учениците.

5. Новият учебен предмет ще провокира у учениците и учителите ново мислене, разнообразяване на обичайната учебна среда с нова, в която се чувстват свободни и желаят да експериментират.

ОПИСАНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА

  • . Обучението е изцяло практически ориентирано и цели да обогати възможностите на учениците за работа с адаптивен софтуер.
  • По време на практическите занятия те ще  изучават програмата  чрез създаване на векторни изображения –  анимирани герои, лого, емблеми, картички, ще позиционират обекти във визуална среда, ще създават собствени проекти и др. Поставени в реална творческа обстановка, учениците ще се сблъскват с различни проблеми, свързани с реализирането на техните идеи и  ще  научават нови техники и инструменти за графичния дизайн. Това ще стимулира процеса на самообучение, ще провокира креативността им и интереса към нови знания, ще се отрази благоприятно на резултатите им  по всички предмети..        
  • Иновацията е насочена и към развитие на  практическите умения на екипа за работа с уеб базиран софуер по проекта. Внедряването на интерактивна обучителна система , адаптивна към индивидуалните особености  на  всеки ученик, ще обогати опита  на педагозите в областта на информационните технологии и използването на  нови методи в обучението.
  • В обучението се  използва системата https://design.programiram.com/, която сама по себе си е иновативна и предлага:
  1. Обучения под формата на образователни игри по интерактивен графичен дизайн.
  2.  Обучаваща  система, която се адаптира  към индивидуалните особености на всеки ученик.
  3. Диференциране на упражненията и задачите според знанията и уменията, които притежава ученикът. – възможност за самооценка и самоусъвършенстване.
  • Основният метод в обучението е “учене чрез правене”, който  стимулира самоусъвършенстването и творческото мислене и самостоятелната работа.
  • За повишаване мотивацията на учащите се системата предлага електронни баджове за лични рекорди, скоростен лост и сертификати,  които служат за оценка на постиженията ,  могат да се споделят в социалните мрежи, което улеснява родителите да следят напредъка на своите деца.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

В резултат на прилаганата иновация учениците придобиват способност за анализ и обобщение, за вземане на правилни решения, за адекватна комуникация и контрол, развиват своята адаптивност и усъвършенстват уменията си  да ползват програмен продукт, формират усет към красивото и естетичното. Учителският екип натрупва опит в  обучението по иновативния предмет, в ползването на уеб базираната платформа и софтуер за графичен дизайн, обогатява методите си в преподаването и актуализира педагогическите си  компетентности.